In deze regeling wordt het volgende bepaald:

Autoriteit: De toezichthoudende autoriteit zoals genoemd in artikel 51 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 6 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming Nederland: de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens;

Persoonsgegevens: alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Specifieke persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende de gezondheid, godsdienst, ras, politieke voorkeur, strafblad(en) uit het verleden of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon;

Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of groep van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens; waaronder, maar niet beperkt tot, het verzamelen, verkrijgen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken van door middel van doorzending, verspreiding of andere vormen van terbeschikkingstelling van persoonsgegevens, het samenbrengen en met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;

Bestanden:elke gestructureerde entiteit van persoonsgegevens, ongeacht of deze entiteit van gegevens gecentraliseerd is of op een functioneel of geografisch bepaalde wijze is gedistribueerd, die volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op meerdere personen;

Beheerder: de beheerder die verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van deze verordening is City & Moore Hotel No 1 (CMH No 1) B.V. (hierna: CMH1);

Verwerker:degene die op grond van een overeenkomst ten behoeve van de beheerder persoonsgegevens verwerkt, zonder rechtstreeks onder het gezag van de beheerder te staan;

Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;

Derden: elke andere persoon dan de betrokkene, de beheerder, de verwerker of elke persoon die onder rechtstreeks gezag van de beheerder of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

GDPR:Algemene Verordening Gegevensbescherming, de EU-verordening 2016/697 van het Europees Parlement en de Eerste Kamer.

Contactgegevens van de beheerder

City & Moore Hotel No 1 (CMH No 1) | Boulevard Adolphe Max 107 | 1000 Brussel | Belgium
Telefoon: +32 2 219 00 60 | E-mail: reception@maxhotel.be
Website: https://maxhotel.eu

Privacy

Wij respecteren de privacy van al onze partners, gasten en websitebezoekers. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen in de AVG. U kunt deze privacyverklaring te allen tijde op onze website raadplegen.

De verwerking van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan te bieden en om de aanvraag of aanvragen die u bij ons heeft neergelegd, uit te voeren;
 • Om contact met u op te nemen;
 • Om kosten in rekening te brengen;
 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Om u te informeren over nieuwe diensten en/of aanbiedingen die verband houden met eerder afgenomen diensten;
 • Om marketingonderzoek uit te voeren, al dan niet op basis van informatie verkregen via Google Analytics.

Persoonscategorieën

Van de volgende persoonscategorieën kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Hotelgasten;
 • Contacten van klanten en leveranciers;
 • Bezoekers van de website.

Soorten persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • Naam, voornaam, voorletters, geslacht, geboortedatum;
 • Adres, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie;
 • IP-adres, locatiegegevens, browser fingerprint, informatie over uw activiteiten op onze website;
 • IBAN;
 • Een administratief nummer;
 • Andere gegevens dan hierboven beschreven, waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is in verband met de naleving van andere wetgevingen dan de AGV.

Beheer en toegankelijkheid van persoonsgegevens

Met uitzondering van wettelijke bepalingen in wet- en regelgeving, wordt er alleen toegang tot persoonsgegevens verleend aan degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of degenen die verbonden zijn met de verwerking van persoonsgegevens of degenen die daarbij noodzakelijkerwijs betrokken zijn, waaronder onze medewerkers en ingehuurde verwerkers. Wij gebruiken de volgende online tools:

 • Google Tag Manager Adwords, Analytics, DoubleClick, Facebook Pixel;
 • Mailchimp API.

Deze online tools worden onder meer gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te analyseren en om websitestatistieken te verzamelen. Bovengenoemde partijen, zoals Facebook, stellen hun eigen privacyverklaring op en dragen hun eigen verantwoordelijkheid voor de omgang met persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website naar de browser worden gestuurd, waarna de browser deze gegevens opslaat. Bij een volgend bezoek aan onze website worden de opgeslagen gegevens door de browser teruggestuurd naar de website. In het algemeen zijn er veel verschillende soorten cookies. Wij maken gebruik van technische cookies, analytische cookies en marketingcookies.

Technische cookies

Technische cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig voor een optimale gebruikerservaring. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van technische cookies.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers onze website ervaren en gebruiken. Deze informatie stelt ons in staat onze website te optimaliseren, de efficiëntie van onze website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Analytische cookies verwerken geen persoonsgegevens. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van analytische cookies.

Marketingcookies

Marketingcookies, ook wel trackingcookies genoemd, worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te volgen. Na toestemming van de betrokkene worden trackingcookies geplaatst om gepersonaliseerde aanbiedingen en kortingsacties via verschillende online kanalen te kunnen presenteren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn gericht op het bereiken van een passend beschermingsniveau, rekening houdend met de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van het einddoel of de einddoelen waarvoor de gegevens worden verzameld.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde en door een machine leesbare vorm te ontvangen en deze over te dragen aan een andere organisatie.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a van de AVG, dan heeft u als betrokkene het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd was op uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Iedere betrokkene heeft recht op inzage in het eigen dossier. Na ontvangst van een inzageverzoek zullen wij u binnen vier weken schriftelijk meedelen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Indien u onjuistheden in uw bestanden aantreft, kunt u verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van informatie. Dit verzoek moet de aan te brengen wijzigingen bevatten. Wij delen u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mee in hoeverre wij aan het verzoek kunnen voldoen. Indien het verzoek wordt afgewezen, wordt uitleg gegeven.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang, dan behoudt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken. Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar of het bezwaar gegrond is. Indien dit gegrond is, beëindigen wij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachten

Als u het gevoel heeft dat de bepalingen van deze regelgeving niet op acceptabele wijze zijn nageleefd, kunt u contact met ons opnemen. De respectieve partijen zullen dan in onderling overleg tot een gezamenlijke oplossing komen. U heeft desalniettemin het recht uw klacht voor te leggen aan de relevante autoriteit of het bevoegde gerechtshof.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Tenzij verplichte regels van het land waarin de klant woont anders aangeven:

Deze privacyverklaring en de contracten waarop deze privacyverklaring van toepassing is, worden geïnterpreteerd in het licht van de Belgische wetgeving;

Alle mogelijke geschillen die voortkomen uit deze privacyverklaring of uit de contracten waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden beslecht in de rechtbanken van België; en

in geval van verschil in betekenis tussen de verschillende vertalingen van deze privacyverklaring, prevaleert de tekst die origineel in de Nederlandse taal is opgesteld.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.